ПАТ «Центренерго»: Енергія безпечна для екології


4.11.2011


Підприємства теплоенергетики, які перетворюють «брудне» викопне паливо у чисті види енергії, належать до основних джерел забруднення навколишнього природного середовища. З усіх видів шкідливих впливів на довкілля найбільш масштабним і небезпечним є вплив на атмосферне повітря. Саме тому питання захисту навколишнього природного середовища для ПАТ «Центренерго» набуває особливого значення. На підприємствах цього товариства не тільки знайшли спосіб мінімізувати негативний вплив на екологію, але й зробили виробництво екологічно чистої енергії своєю місією.

Покликання – керівник

Як відомо, запорука успіху роботи будь-якого підприємства - правильне керівництво. У випадку з підприємствами теплоенергетики ця істина набуває осо бливого сенсу: тут не можна робити помилок, втрачати пильності, проявляти слабкість. Керуюча посада у таких випадках вимагає від людини особливих якостей і силь ного характеру. А ще необхідно, щоб людина всім серцем любила обрану професію.

Усе життя генерального директора другого за ве личиною енергогенеруючого товариства в Україні ПАТ «Центренерго» Олександра Миколайовича ЧМИРЕНКО пов’язано з енергетикою та керівництвом. Він народився 3 вересня 1957 року у місті Добропіллі Донецької області. Має дві вищих освіти: у 1979 р. закінчив механічний факультет Донецького політехнічного інституту, а в 1985 р. – гірничий факультет Дніпропетровського гірничого інституту.

Трудову діяльність Олександр Миколайович розпо чав у 1979 році на посаді інженера-наладчика ПО «Олександріявугілля». З 1981 по 1982 р. працює майстром Добропільського РМ З. У 1986 році обіймає посаду началь ника зміни шахти ім. РКЧА ПО «Добропіллявугілля».

З 2000 по 2001р. обіймає посаду директора з виробництва першого заступника генерального директора ТО В «ТЕП Міськенерго». У 2005 році працює директором з вироб ництва компанії ДТЕ К, м. Донецьк, з 2006 року займав по саду голови правління ТО В «Інвестиційний будівельний холдінг». В червні 2007 року був призначений на поса ду першого заступника генерального директора ДАК «Авіація України», де і працював до січня 2008 року. З січня 2008 року обіймає посаду генерального директора ТО В «АНТ -ГРУ П».

В 2010 році обирається генеральним директором ПАТ «Центренерго», з травня 2011 року працює вико нуючим обов’язки віце-президента НАК «Енергетична компанія України», з серпня 2011 року - генеральний ди ректор ПАТ «Центренерго».

Які б посади не обіймав Олександр Миколайович, про нього говорять тільки словами вдячності, він є справжнім професіоналом, вміло керує довіреним йому напрямом, користується заслуженою повагою серед співробітників. За багаторічну, плідну працю, сумлінне ставлення до ви конання службових обов’язків неодноразово його пра ця відзначалась державними та галузевими нагородами, відзнаками. Він нагороджений срібними орденом „За трудові досягнення” IV ступеня, знаком «Шахтарська Слава» III, II, I ступенів, а також знаком «Шахтарська доблесть» III, II, I ступенів.

З того моменту, коли Олександр Чмиренко очолив ПАТ «Центренерго», товариство взяло особливо жорсткий курс на дбайливе ставлення до екології. І це особливо важ ливо на фоні того, що друге за величиною енергогенерую че товариство в Україні і є важливим елементом енергоси стем України, яке забезпечує її потреби в електроенергії на 8,1%. Загальна встановлена потужність електростанцій складає 7600 МВт, або 15% від встановленої потужності всієї електроенергетики України.

Курс – на захист екології

Cьогодні ПАТ «Центренерго» - це одне з провідних товариств з виробництва електроенергії в Україні. Потужності товариства зосереджені на трьох теплових електростанціях, розташовані у найбільш промислово розвинених регіонах України: Донецькій, Київській та Харківській областях, де провідні позиції посідають такі галузі, вуглевидобуток, хімічна та металургійна промисловість, агропромисловий комплекс. Спри- ятливе географічне розташування електростанцій ПАТ «Центренерго» є запорукою постійного попиту на вироблену електроенергію.

Питання оптимального використання енергоносіїв та покращення техніко-економічних показників роботи обладнання шляхом вдосконалення режимів роботи і якості ремонтів, зменшення собівартості виробництва електроенергії та тепла за рахунок мінімізації цін на па ливо залишається найважливішим поточним завданням менеджменту.

Стратегічним орієнтиром товариства є модернізація об ладнання, технічне переозброєння електростанцій, впровадження нових технологій спалювання вугілля, сучасних автоматизованих систем управління та обліку електроенергії з метою суттєвого зменшення витрат пали ва на виробництво електроенергії і тепла та негативного впливу на навколишнє середовище.

Реалізація зазначених заходів була започаткована широко масштабною реконструкцією енергоблоку №8 потужністю 300 тис. кВт. на Зміївській електростанції. На виконання Державної стратегії розвитку енергетики України до 2030 року, у 2012-2013 роках буде здійснено реконструкцію енергоблоку №2 такої ж потужності на Трипільській електростанції і далі щорічно по одному енергоблоку відповідно до затвердженої в Товаристві програми.

Питання захисту навколишнього природного середовища для підприємств теплової енергетики зага- лом та ПАТ «Центренерго» зокрема набувають особли- вого значення. Активний процес розвитку природоохо- ронного законодавства, спрямований на гармонізацію з європейським, приєднання України до різних міжнародних домовленостей та Договору про заснування Енергетично- го співтовариства, розроблених на основі досягнутого у зарубіжній практиці високого рівня технологій та устат кування, супроводжується ще більшим розширенням і підвищенням вимог до забруднювачів повітря.

Тому ПАТ «Центренерго», загальний обсяг викидів за бруднюючих речовин якого перевищує 290,0 тис.т, а об сяг викидів парникових газів сягає майже 17,0 млн.т, не стоїть осторонь питань охорони довкілля. Не зважаючи на складні фінансово-економічні умови господарюван- ня, на ТЕС Товариства здійснюється реконструкція та модернізація установленого обладнання, спрямована на підвищення ефективності виробництва і, тим самим, скорочення техногенного впливу на довкілля та зміну клімату, забезпечується поступове оновлення застарілого золоочисного обладнання, започатковуються роботи для впровадження у подальшому на ТЕС сучасних систем комплексного очищення димових газів від золи, сполук сірки та азоту з доведенням їх концентрацій (мг/мм3) у відхідних димових газах до європейського рівня.

Так, на вугільному енергоблоці Зміївської ТЕС ПАТ «Центренерго» у 2005 році реалізовано пілотний про ект з реконструкції основного обладнання. Впроваджен ня в складі проекту сучасного електрофільтра німецької фірми «Rothemuhle» істотно зменшило рівень шкідливого впливу електростанції на довкілля.

За підтримки Державного фонду охорони навколишньо го природного середовища у 2006 році на енергоблоці №1 (нитка А) Трипільської ТЕС замінено електрофільтр на сучасний зразок виробництва Запорізького експериментальномеханічного заводу, що забезпечило підвищення ефективності золоуловлення з 95,53% до 99,3% і сприяло покращенню екологічної ситуації навколо Києва у зоні впливу ТЕС.

Наміри, що опрацьовуються стосовно поширення на ТЕС Товариства конструктивних рішень з роздільного відбору шлаку та золи, запровадження схем сухого відбору золи в ході реконструкції електрофільтрів, розроблен ня технічних умов для перенесення золи та шлаку із категорії «відходів» у категорію «продукт» зі стабільними характеристиками, спрямовані на загальне зменшен- ня навантаження на довкілля та динамічне наближення об’єктів теплоенергетики до європейських стандартів функціонування.

Про стабільне забезпечення ринку електроенергії дбає трудовий колектив, який об’єднує більше восьми тисяч робітників, інженерів та інших фахівців. Спеціалісти То вариства – це висококваліфікований персонал, який має значний досвід роботи в енергетиці, володіє сучасними знаннями та освоєними технологіями.

Чудовий колектив і мудре керівництво - головна запору ка стабільності підприємства і гарантія того, що з кожним роком воно буде ставати тільки сильніше. Саме у цьо му могутньому тандемі криється секрет успіху ПАТ «Центренерго».


Всеукраинский деловой журнал “Лидер персона”

№7 ноябрь 2011 год