Оголошено проведення Загальних зборів акціонерів ПАТ "Центренерго"

15.09.2015


До уваги акціонерів Публічного акціонерного товариства «Центренерго»

Повідомлення про проведення загальних зборів

Шановні акціонери! ПАТ «Центренерго» (код ЄДРПОУ 22927045, місцезнаходження: 03151, м. Київ, вул. Народного Ополчення, 1), повідомляє, що 16.10.2015 р. об 11.00 год. за адресою: 04053, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська (раніше - Воровського), буд. 4, цокольний поверх, зал засідань, відбудуться Загальні збори акціонерів  ПАТ «Центренерго» (далі – Загальні збори).

Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний):

1. Обрання членів Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПАТ «Центренерго» та прийняття рішення про припинення її повноважень.

2. Обрання Голови і Секретаря Загальних зборів акціонерів ПАТ «Центренерго».

3. Затвердження порядку ведення (регламенту) роботи Загальних зборів акціонерів ПАТ «Центренерго».

4. Звіт Виконавчого органу ПАТ «Центренерго» про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «Центренерго» за 2014р. та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

5. Припинення повноважень виконуючого обов’язків генерального директора ПАТ «Центренерго».

6. Обрання генерального директора ПАТ «Центренерго».

7. Звіт Наглядової ради ПАТ «Центренерго» за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

8. Звіт Ревізійної комісії ПАТ «Центренерго» за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

9. Затвердження висновків Ревізійної комісії ПАТ «Центренерго» за 2014 рік.

10. Затвердження річного звіту (фінансової звітності) ПАТ «Центренерго» за 2014 рік.

11. Розподіл прибутку (покриття збитків) за результатами фінансово-господарської діяльності ПАТ «Центренерго» у 2014 році.

12. Затвердження розміру, порядку та строку виплати дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності ПАТ «Центренерго» у 2014 році.

13. Про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради ПАТ «Центренерго».

14. Про обрання членів Наглядової ради ПАТ «Центренерго».

15. Затвердження умов цивільно-правових договорів чи трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради ПАТ «Центренерго», встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства. Затвердження кошторису граничних витрат на утримання Наглядової ради  ПАТ «Центренерго».

16. Про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії ПАТ «Центренерго».

17. Про обрання членів Ревізійної комісії ПАТ «Центренерго».

18. Про внесення змін до статуту ПАТ «Центренерго» та затвердження його в новій редакції.

19. Про внесення змін до внутрішніх положень ПАТ "Центренерго" та затвердження їх у новій редакції.

20. Про погодження проекту змін до статуту ТОВ «Корпорація Южная» (щодо зміни місцезнаходження Товариства) та затвердження статуту ТОВ «Корпорація Южная» в новій редакції.

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ "Центренерго", (тис. грн.)

 

Найменування показника

 

період
звітний         
(2014р.)   

 

період
попередній
(2013р.)

 Усього активів   5 281 045  5 026 601
 Основні засоби   2 088 253  2 025 916
 Довгострокові фінансові інвестиції    9 899  9 899
 Запаси   385 048  1 150 166
 Сумарна дебіторська заборгованість    1 143 882  823 003
 Грошові кошти та їх еквіваленти    395 693  27 186
 Нерозподілений прибуток   1 284 949  1 701 363
 Власний капітал   2 427 697  2 503 380
 Статутний капітал    480 229  480 229
 Довгострокові зобов'язання    382 846  469 434
 Поточні зобов'язання    2 470 502  2 053 787
 Чистий прибуток (збиток)    70 602  487 016
 Середньорічна кількість акцій (шт.)    369 407 108  369 407 108
 Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)  -  -
 Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних  акцій протягом періоду   -  -
 Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)   8 047  8 044


Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у Загальних зборах відбудеться в день проведення зборів з 10.00 до 10.45 год. за адресою проведення зборів.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних  зборах – 09.10.2015 р. станом на 24.00 год.

Акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, починаючи з дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів у робочі дні: з понеділка по четвер з 8.00 до 17.00, у п'ятницю – з 8.00 до 15.45 за адресою: 04053, м.Київ, вул. Бульварно-Кудрявська (раніше - Воровського), 4, каб. 403, звернувшись із заявою на ім’я В.о. генерального директора ПАТ «Центренерго», складеною у довільній формі, а в день проведення Загальних зборів (16.10.2015 р.) також у місці їх проведення.

Посадова особа ПАТ "Центренерго", відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Кулик Діна Михайлівна.

Пропозиції акціонерів до порядку денного Загальних зборів приймаються у письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який їх вносить, кількості належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства. Пропозиції щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Загальних зборів за адресою: 04053, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська (раніше - Воровського), 4, каб. 403.

Акціонер для реєстрації для участі у Загальних зборах зобов`язаний мати при собі документ, що посвідчує особу (паспорт), а представник акціонера – документ, що посвідчує особу (паспорт) та довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах акціонерів ПАТ "Центренерго", посвідчену у встановленому чинним законодавством порядку.


Довідки можна отримати за тел.: (044) 364-02-68.                

  ПАТ „Центренерго”