Оголошено проведення чергових Загальних зборів акціонерів ПАТ "Центренерго"

24.03.2014


До уваги акціонерів Публічного акціонерного товариства «Центренерго»

Шановні акціонери! ПАТ „Центренерго” (код ЄДРПОУ 22927045, місцезнаходження: 03151, м. Київ, вул. Народного Ополчення, 1), повідомляє, що 25.04.2014 року об 11.00 год. за адресою: м. Київ, 01601, вул. Велика Житомирська, буд. 33, Торгово-промислова палата України, 4 поверх, конференц-зал відбудуться річні Загальні збори акціонерів  ПАТ „Центренерго”.

Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний):

1. Обрання членів Лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «Центренерго» та прийняття рішення про припинення її повноважень, або передача повноважень Лічильної комісії реєстратору, зберігачу, або депозитарію за відповідним договором доручення.

2. Обрання Голови і Секретаря річних Загальних зборів акціонерів ПАТ „Центренерго”.

3. Затвердження регламенту роботи річних Загальних зборів акціонерів ПАТ „Центренерго”.

4. Розгляд звіту Виконавчого органу ПАТ „Центренерго” про підсумки фінансово-господарської діяльності ПАТ „Центренерго” за 2013р.

5. Визначення основних напрямків діяльності ПАТ „Центренерго” на 2014 рік.

6. Розгляд звіту Наглядової ради ПАТ „Центренерго” за 2013 рік.

7. Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії ПАТ "Центренерго" за 2013 рік.

8. Затвердження річної фінансової звітності ПАТ "Центренерго" за 2013 рік.

9. Про розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками фінансово-господарської діяльності  ПАТ "Центренерго" у 2013 році.

10. Про затвердження розміру, порядку та строку виплати дивідендів за підсумками діяльності ПАТ „Центренерго” у 2013 році.

11. Про припинення повноважень членів Наглядової ради ПАТ «Центренерго».

12. Про обрання членів Наглядової ради ПАТ «Центренерго».

13. Затвердження умов цивільно-правових договорів чи трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради ПАТ «Центренерго», встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства. Затвердження кошторису граничних витрат на утримання Наглядової ради ПАТ «Центренерго».

14. Про відкликання членів Ревізійної комісії ПАТ «Центренерго».

15. Про обрання членів Ревізійної комісії ПАТ «Центренерго».

16. Про припинення повноважень голови Виконавчого органу ПАТ «Центренерго».

17. Про обрання голови Виконавчого органу ПАТ "Центренерго".

18. Затвердження річних результатів діяльності ТОВ "Корпорація Южная".

19. Про внесення змін до статуту ПАТ "Центренерго" та затвердження його в новій редакції.

20. Про внесення змін до внутрішніх положень ПАТ "Центренерго" та затвердження їх у новій редакції.

21. Про внесення змін до положень про відокремлені підрозділи ПАТ "Центренерго" та затвердження їх у новій редакції.

22. Про погодження проекту змін до статуту ТОВ "Корпорація Южная" (щодо збільшення статутного капіталу) та затвердження статуту в новій редакції.

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ "Центренерго", (тис. грн.)

 

Найменування показника

 

період
звітний         
(2013р.)   

 

період
попередній
(2012р.)

 Усього активів   5 026 601  4 506 784
 Основні засоби   2 025 916  2 091 232
 Довгострокові фінансові інвестиції    9 899  7851
 Запаси   1 150 166  1 262 302
 Сумарна дебіторська заборгованість    823 003  909 421
 Грошові кошти та їх еквіваленти    27 186  16 645
 Нерозподілений прибуток   1 701 363  1 447 884
 Власний капітал   2 503 380  2 086 425
 Статутний капітал    480 229  480 229
 Довгострокові зобов'язання    469 434  91 486
 Поточні зобов'язання    2 053 787  2 100 211
 Чистий прибуток (збиток)    487 016  233 766
 Середньорічна кількість акцій (шт.)    369 407 108  369 407 108
 Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)  -  -
 Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних  акцій протягом періоду   -  -
 Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)   8 044  8 018 


Реєстрація акціонерів для участі у річних Загальних зборах відбудеться з 10.00 до 10.45 год.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних  зборах – 18.04.2014 р. станом на 24.00 год.

Акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, починаючи з дати надіслання повідомлення про проведення річних Загальних зборів до дати проведення річних Загальних зборів у робочі дні: з понеділка по четвер з 8.00 до 17.00, у п'ятницю – з 8.00 до 15.45 за адресою: 04053, м. Київ, вул. Воровського, 4, каб. 403, а в день проведення річних Загальних зборів (25.04.2014 р.) також у місці їх проведення.

Посадова особа ПАТ "Центренерго", відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Новицький Володимир Всеволодович.

Пропозиції акціонерів до порядку денного річних Загальних зборів приймаються у письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який їх вносить, кількості належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення річних Загальних зборів за адресою: 04053, м. Київ, вул. Воровського, 4, каб. 403.

Акціонер для реєстрації для участі у річних Загальних зборах акціонерів зобов`язаний мати при собі паспорт, а у разі участі представника акціонера – паспорт та відповідну довіреність, що підтверджує повноваження представника на участь у річних Загальних зборах акціонерів ПАТ "Центренерго", засвідчену у встановленому чинним законодавством порядку.

Довідки можна отримати за тел.: (044) 364-02-68.

                                                                                       ПАТ „Центренерго”