Оголошено проведення чергових Загальних зборів акціонерів ПАТ "Центренерго"

8.02.2013


До уваги акціонерів Публічного акціонерного товариства „Центренерго"!

Шановні акціонери ПАТ „Центренерго” (код ЄДРПОУ 22927045, місцезнаходження: 03151, м. Київ, вул. Народного Ополчення, 1), повідомляє, що 21.03.2013 року об 11.00 год. за адресою: м. Київ, 01601, вул. Велика Житомирська, буд. 33, Торгово-промислова палата України, 4 поверх, конференц-зал, відбудуться чергові загальні збори акціонерів ПАТ „Центренерго”.

Порядок денний:

1. Про обрання членів Лічильної комісії та прийняття рішення про припинення її повноважень.

2. Про обрання Голови і Секретаря річних загальних зборів акціонерів ПАТ „Центренерго” та затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів Товариства.

3. Розгляд звіту Виконавчого органу ПАТ „Центренерго” про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012р. та визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2013 рік.

4. Розгляд звіту Наглядової ради ПАТ „Центренерго” за 2012 рік.

5. Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії ПАТ "Центренерго" за 2012 рік.

6. Затвердження річної фінансової звітності ПАТ "Центренерго" за 2012 рік.

7. Про розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи ПАТ "Центренерго" у 2012 році.

8. Про затвердження розміру, порядку та строку виплати річних дивідендів за підсумками роботи ПАТ „Центренерго” у 2012 році.

9. Затвердження річних результатів діяльності ТОВ "Корпорація Южная".

10.  Прийняття рішення про погодження проекту змін до статуту ТОВ "Корпорація Южная" (щодо збільшення статутного капіталу) та затвердження статуту в новій редакції.

11. Про внесення змін до Статуту ПАТ "Центренерго" та затвердження його в новій редакції.

12. Про надання попередньої згоди на укладання ПАТ "Центренерго" значних правочинів в 2013 році.

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ "Центренерго", (тис. грн.)

Найменування показника

період
звітний         
(2012р.)   

період
попередній
(2011р.)

 Усього активів   4 506 784  4 316 612
 Основні засоби   2 091 232  2 147 025
 Довгострокові фінансові інвестиції    7851  -
 Запаси   1 262 302  1 145 735
 Сумарна дебіторська заборгованість    909 421  388 433
 Грошові кошти та їх еквіваленти    16 645  12 099
 Нерозподілений прибуток   1 447 884  -849 558
 Власний капітал   2 086 425  1 864 012
 Статутний капітал    480 229  480 229
 Довгострокові зобов'язання    91 486  488 719
 Поточні зобов'язання    2 100 211  1 941 392
 Чистий прибуток (збиток)    233 766  35 230
 Середньорічна кількість акцій (шт.)    369 407 108  369 407 108
 Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)  -  -
 Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних  акцій протягом періоду   -  -
 Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)   8 018   8 180

Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах відбудеться з 9.45 до 10.45 год.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 15.03.2013р. станом на 24.00 год.

Акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, починаючи з 21.02.2013 р. до дати проведення загальних зборів у робочі дні: з понеділка по четвер з 8.00 до 17.00, у п'ятницю – з 8.00 до 15.45 за адресою: 04053, м. Київ, вул. Воровського, 4, каб. 403, а в день проведення загальних зборів (21.03.2013р.) також у місці їх проведення.

Посадова особа ПАТ "Центренерго" відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Владімірова Оксана Миколаївна.

Пропозиції акціонерів до порядку денного загальних зборів приймаються у письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який їх вносить, кількості належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів за адресою: 04053, м. Київ, вул. Воровського, 4, каб. 403.

Акціонер для реєстрації участі у загальних зборах акціонерів зобов`язаний мати при собі паспорт, а у разі участі представника акціонера – паспорт та відповідну довіреність, що підтверджує повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів ПАТ "Центренерго", засвідчену у встановленому чинним законодавством порядку.

Довідки можна отримати за тел.: (044) 364-02-68.


Дирекція ПАТ „Центренерго”