Екологічна стратегія

Підприємства теплоенергетики загалом та ТЕС ПАТ «Центренерго» зокрема, які перетворюють вугілля у чисті види енергії і цілком природно внаслідок технологічної специфіки виробництва спричиняють негативний вплив на довкілля, належать до основних джерел забруднення навколишнього природного середовища. З усіх видів їх шкідливого впливу на довкілля найбільш масштабним і небезпечним є вплив на атмосферне повітря внаслідок викидів з димовими газами від котлів парникових газів, головним чином вуглекислого газу, та забруднюючих речовин  (двоокису сірки, оксидів азоту, золи та інш.). Загальний обсяг викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря від ТЕС ПАТ «Центренерго» у 2010 році перевищив 290,0 тис.т, у числі яких було понад:
-    200,0 тис.т двоокису сірки;
-    60,0 тис.т суспендованих частинок;
-    27,0  тис.т оксидів азоту.
Обсяг викидів парникових газів склав майже 17,0 млн.т.
Поряд з цим виробництво електричної енергії на ТЕС супроводжується утворенням відходів у вигляді золи та шлаку, обсяг накопичення яких на ТЕС ПАТ «Центренерго» станом на 01.01.2011 перевищив 75,0 млн.т при щорічному виході до 1,8 млн.т. і спричинив відчуження понад 700 гектарів земельних угідь для їх складування, оскільки обсяг утилізації цих відходів не перевищує 6% .
Крім того, функціонування об’єктів теплоенергетики пов’язано з використанням у значних обсягах водних ресурсів, основна частка яких використовується без погіршення показників їх якості прямоточними ТЕС, а саме, щодо ТЕС Товариства, - Трипільською ТЕС, для охолодження конденсаторів турбін, після чого повертається до поверхневих водних об’єктів. У 2010 році ТЕС Товариства використано 790 млн.куб.м води, з них поверхневої – 788,2 млн.куб.м, у тому числі на охолодження конденсаторів – 705,4 млн.куб.м. При цьому обсяг повернутої у кругообіг води у вигляді нормативно-чистих зворотних вод склав 761,7 млн.куб.м.
Істотні рівні шкідливого впливу ТЕС ПАТ «Центренерго» на навколишнє природне середовище, а, поряд з цим,  активний процес розвитку природоохоронного законо¬давства, спрямований на гармонізацію з європейським, приєднання України до різних міжнародних домов¬леностей та Договору про заснування Енергетичного Співтовариства, розроблених на основі досягнутого у зарубіжній практиці високого рівня технологій та устат¬кування, призводять до динамічного розширення і підвищення вимог до забруднювачів довкілля.
Тому питання охорони навколишнього природного середовища для підприємств теплової енергетики загалом та ПАТ «Центренерго»  зокрема  набувають особливого значення і вимагають активного пошуку шляхів можливої мінімізації негативних впливів на довкілля.
Не зважа¬ючи на складні фінансово-економічні умови господарю-вання на ТЕС Товариства здійснюється реконструкція та модернізація установленого обладнання, спрямована на підвищення ефективності виробництва і, тим самим, скорочення техногенного впливу на довкілля та зміну клімату, забезпечується поступове оновлення застарілого золоочисного обладнання, започатковуються роботи для впровадження у подальшому на ТЕС сучасних систем комплексного очищення димових газів від золи, сполук сірки та азоту з доведенням їх концентрацій (мг/нмЗ) у відхідних димових газах до європейського рівня. Так, на вугільному енергоблоці Зміївської ТЕС ПАТ «Цен¬тренерго» у 2005 році реалізовано пілотний проект з реконструкції основного обладнання. Впровадження, в складі проекту, сучасного електрофільтра німецької фірми «Rothemuhle» істотно зменшило рівень шкідливого впли¬ву електростанції на довкілля.
За підтримки Державного фонду охорони навколишньо¬го природного середовища у 2006 році на енергоблоці №1 (нитка А) Трипільської ТЕС замінено електрофільтр на сучасний зразок виробництва Запорізького експериментально-механічного заводу, що забезпечило підвищення ефективності золоуловлення з 95,53% до 99,3% і сприяло покращенню екологічної ситуації навколо Києва у зоні впливу ТЕС.
З метою зменшення рівнів забруднення навколишнього природного середовища та обсягів використання відчуження природних ресурсів на ТЕС здійснюється реконструкція очисних споруд, реконструкція та нарощування дамб існуючих золовідвалів, оснащення систем водокористування приладами обліку використання води тощо.  
Наміри, що опрацьовуються стосовно подальшої реконструкції та модернізації існуючого основного обладнання ТЕС, оновлення та розширення парку встановленого газоочисного обладнання, поширення конструктивних рішень з роздільного відбору шлаку та золи, запровадження схем сухого відбору золи в ході реконструкції електрофільтрів та ін, спрямовані на загальне зменшен¬ня навантаження на довкілля та динамічне наближення об'єктів теплоенергетики до європейських стандартів функціонування.
У числі першочергових об’єктів – реконструкція  енергоблоків № 2 Трипільської ТЕС та №1 Зміївської ТЕС, в рамках якої очікується не тільки продовжити термін роботи фізично і морально зношеного обладнання на 15-20 років, але й покращити техніко-економічні та екологічні показники його роботи, опрацювати питання комплексного очищення димових газів від золи та діоксиду сірки.   
На сьогодні фахівці ПАТ „Центренерго” переймають досвід роботи енергетичних компаній Європи, намагаються найкращим чином організувати роботу з впровадження сучасних технологій газоочистки при реконструкції енергоблоків ТЕС, будівництві природоохоронних об’єктів та вирішенні питань подальшого стратегічного розвитку генеруючих потужностей, що невід’ємно спрямовано на поліпшення екологічної ситуації в Україні.